Gnderen Konu: Maken Enerji - Harita Mühendisi Ýþ Ýlaný  (Okunma says 2966 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd aydemirsinan

  • Yeni Katýlýmcý
  • *
  • leti: 1
  • Civil Gücü: +0/-0
Maken Enerji - Harita Mühendisi Ýþ Ýlaný
« : 05 Nisan 2013, 10:54:34 »
Enerji sektöründe faaliyet gösteren þirketimiz bünyesinde çalýþmak üzere, harita mühendisi takým arkadaþý arýyoruz.


MAKEN ENERJÝ, elektrik piyasasýnda yatýrýmcýlara müþavirlik, proje ve inþaat yönetimi konularýnda hizmet veren bir kuruluþtur.

Aranan Özellikler,

Yenilenebilir enerji konusunda kendini geliþtirmek isteyen,

Yazýlý ve sözlü iletiþim becerisi yüksek,

MS Office ve mesleki yazýlým bilgisi iyi (Tercihen Autocad Civil 3D),

Tercihen Kamulaþtýrma konusunda bilgili,

Ofis ortamýnda çalýþacak, gerekli zamanlarda arazi gezilerine çýkabilecek ve seyehat engeli bulunmayan,

Tercihen askerlikle iliþiði bulunmayan,

Takým arkadaþý arýyoruz.


Ýþ Tanýmý,
•   Enerji projelerinin genel yerleþimlerinin oluþturulmasý
Regülatör, baraj gövde ve santral yerlerinin belirlenmesi
Ýletim yapýlarý güzergah tayini
Boy kesit ve en kesit çýkarýmý, kübaj iþlemleri
Ýnþaat aþamasýna yönelik alan tayinleri
•   Kamulaþtýrma
Mevzuat dahilinde kamulaþtýrma planlarýnýn hazýrlanmasý
Kamulaþtýrma iþ akýþý, zamansal planlama


Çalýþma ofisi Mecidiyeköy' dedir.

Ýlgilenen arkadaþlar, özgeçmiþlerini aþaðýda bulunan mail adresine göndermeniz rica olunur.

(Not: Özellikle farklý alanlara ilgisi bulunan arkadaþlar bu bilgileri özgeçmiþlerinde belirtmelidir. Yukarýda belirtilen iþlerin dýþýnda, ÇED mevzuatý, maden kanunu gibi konularý da kapsayan geniþ bir alanda çalýþmalar yapýlacaktýr.)


Baþvuru,

                             
Sinan Aydemir                                                                 
Proje Mühendisi
Ýnþaat Mühendisi
                                                     
saydemir@maken.com.tr


AutoCAD Civil 3D

Maken Enerji - Harita Mühendisi Ýþ Ýlaný
« : 05 Nisan 2013, 10:54:34 »